บริษัท อาร์เอส ธาดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด


จดทะเบียนวันที่  :       21 กรกฎาคม 2549

ทุนจดทะเบียน    :      1,000,000.00 บาท

สำนักงานตั้งอยู่ที่ :      เลขที่ 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แยก 10-1

                            แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250